ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHMËSHIRSHMIT, MËSHIRPLOTIT                               "Robtë e të Gjithëmëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër Tokë dhe, kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen: "Paqe qoftë!"; (Sure "Furkan", ajeti 63)                "dhe ata që e kalojnë natën duke iu falur Zotit të tyre në sexhde dhe në këmbë;" (Sure "Furkan", ajeti 64)                "dhe ata që thonë: "O Zoti ynë, largoje prej nesh ndëshkimin e Xhehenemit, sepse, me të vërtetë, dënimi i tij është i përjetshëm; (Sure "Furkan", ajeti 65)                "e ai është vendbanim dhe vendstrehim i keq;" (Sure "Furkan", ajeti 66)                "dhe ata që, kur shpenzojnë, nuk janë as dorëshpuar, as dorështrënguar, por i përmbahen të mesmes;" (Sure "Furkan", ajeti 67)                "dhe ata që, pos Allahut, nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin njeri, gjë që Allahu e ka ndaluar, përveëse me të drejtë234 dhe që nuk bëjnë kurvëri. E kush i bën këto, do të marrë gjynahe." (Sure "Furkan", ajeti 68)                "Ndëshkimi do t'i dyfishohet në Ditën e Kiametit dhe ai do të qëndrojë përherë në këtë fatkeqësi i poshtëruar. (Sure "Furkan", ajeti 69)                "Përjashtim bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeriu të tillë Allahu ia ndërron veprat e këqija në të mira. Allahu është Falës e Mëshirëplotë." (Sure "Furkan", ajeti 70)                 "Ndërsa, ai që pendohet dhe bën vepra të mira, është i kthyer krejtësisht nga Allahu. (Sure "Furkan", ajeti 71)                "(Kështu janë) edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt e, kur kalojnë pranë kotësive, kalojnë me dinjitet;" (Sure "Furkan", ajeti 72)                "edhe ata, që, kur paralajmërohen nga shpalljet e Zotit të tyre, nuk bëhen as të shurdhër, as të verbër;" (Sure "Furkan", ajeti 73)                "edhe ata që thonë: "O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ë'është prehje për sytë tanë dhe bëna shembull për të mirët!". (Sure "Furkan", ajeti 74)                "Njerëz të tillë do të shpërblehen me Xhenet të lartë për durimin e tyre dhe do të mirëpriten e do të gjejnë paqe." (Sure "Furkan", ajeti 75)                "Aty do të qëndrojnë përherë; sa vendbanim dhe vendstrehim i mrekullueshëm që është ai!" (Sure "Furkan", ajeti 76)               

1. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

2. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

3. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

4. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

5. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

6. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

7. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

8. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

9. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

10. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

11. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

12. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

13. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

14. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

15. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

16. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

17. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

18. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

19. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

20. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

21. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

22. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

23. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

24. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

25. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

26. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

27. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

28. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

29. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

30. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

31. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

32. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

33. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

34. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

35. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

36. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

37. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

38. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

39. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

40. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

41. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

42. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

43. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

44. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

45. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

46. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

47. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

48. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

49. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

50. Xheusheni Kebijr - Pjesa I

51. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

52. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

53. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

54. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

55. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

56. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

57. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

58. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

59. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

10. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

61. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

62. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

63. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

64. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

65. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

66. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

67. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

68. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

69. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

70. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

71. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

72. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

73. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

74. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

75. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

76. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

77. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

78. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

79. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

80. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

81. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

82. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

83. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

84. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

85. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

86. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

87. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

88. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

89. Xheusheni Kebijr - Pjesa IIr

90. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

91. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

92. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

93. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

94. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

95. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

96. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

97. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

98. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

99. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

100. Xheusheni Kebijr - Pjesa II

101. Xheusheni Kebijr - Pjesa II