ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHMËSHIRSHMIT, MËSHIRPLOTIT                               "Robtë e të Gjithëmëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër Tokë dhe, kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen: "Paqe qoftë!"; (Sure "Furkan", ajeti 63)                "dhe ata që e kalojnë natën duke iu falur Zotit të tyre në sexhde dhe në këmbë;" (Sure "Furkan", ajeti 64)                "dhe ata që thonë: "O Zoti ynë, largoje prej nesh ndëshkimin e Xhehenemit, sepse, me të vërtetë, dënimi i tij është i përjetshëm; (Sure "Furkan", ajeti 65)                "e ai është vendbanim dhe vendstrehim i keq;" (Sure "Furkan", ajeti 66)                "dhe ata që, kur shpenzojnë, nuk janë as dorëshpuar, as dorështrënguar, por i përmbahen të mesmes;" (Sure "Furkan", ajeti 67)                "dhe ata që, pos Allahut, nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin njeri, gjë që Allahu e ka ndaluar, përveëse me të drejtë234 dhe që nuk bëjnë kurvëri. E kush i bën këto, do të marrë gjynahe." (Sure "Furkan", ajeti 68)                "Ndëshkimi do t'i dyfishohet në Ditën e Kiametit dhe ai do të qëndrojë përherë në këtë fatkeqësi i poshtëruar. (Sure "Furkan", ajeti 69)                "Përjashtim bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeriu të tillë Allahu ia ndërron veprat e këqija në të mira. Allahu është Falës e Mëshirëplotë." (Sure "Furkan", ajeti 70)                 "Ndërsa, ai që pendohet dhe bën vepra të mira, është i kthyer krejtësisht nga Allahu. (Sure "Furkan", ajeti 71)                "(Kështu janë) edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt e, kur kalojnë pranë kotësive, kalojnë me dinjitet;" (Sure "Furkan", ajeti 72)                "edhe ata, që, kur paralajmërohen nga shpalljet e Zotit të tyre, nuk bëhen as të shurdhër, as të verbër;" (Sure "Furkan", ajeti 73)                "edhe ata që thonë: "O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ë'është prehje për sytë tanë dhe bëna shembull për të mirët!". (Sure "Furkan", ajeti 74)                "Njerëz të tillë do të shpërblehen me Xhenet të lartë për durimin e tyre dhe do të mirëpriten e do të gjejnë paqe." (Sure "Furkan", ajeti 75)                "Aty do të qëndrojnë përherë; sa vendbanim dhe vendstrehim i mrekullueshëm që është ai!" (Sure "Furkan", ajeti 76)               

1. El-Fatiha

2. El-Bekare

3. Ali Imran

4. En-Nisa

5. El-Maide

6. El-En'am

7. El-A'raf

8. El-Enfal

9. Et-Tewbeh

10. Junus

11. Hud

12. Jusuf

13. Err-Rra'd

14. Ibrahim

15. El-Hixhr

16. En-Nahl

17. El-Isra

18. El-Kehf

19. Merjem

20. Ta­Ha

21. El-Enbija

22. El-Haxhxh

23. El-Mu'minun

24. En-Nur

25. El-Furkan

26. Esh-Shuarau

27. En-Neml

28. El-Kasas

29. El-Ankebut

30. Err-Rrum

31. Lukman

32. Es-Sexhdeh

33. El-Ahzab

34. Es-Sebe'e

35. El-Fatir

36. Ja Sin

37. Es-Saffat

38. Sad

39. Ez-Zumer

40. El-Gafir

41. Fussilet

42. Esh-Shura

43. Ez-Zuhruf

44. Ed-Duhan

45. El-Xhathijeh

46. El-Ahakaf

47. Muhammed

48. El-Fet'h

49. El-Huxhurat

50. Kaf

51. Edh-Dharijat

52. Et-Tur

53. En-Nexhm

54. El-Kamer

55. Err-Rrahman

56. El-Wakia

57. El-hadid

58. El-Muxhadele

59. El-Hashr

60. El-Mumtehineh

61. Es-Saff

62. El-Xhumuah

63. El-Munafikun

64. Et-Tegabun

65. Et-Talak

66. Et-Tahrim

67. El-Mulk

68. El-Kalem

69. El-Hakka

70. El-Mearixh

71. Nuh

72. El-Xhinn

73. El-Muzzemmil

74. El-Muddeththir

75. El-Kijameh

76. El-Insan

77. El-Murselat

78. En-Nebe'e

79. En-Naziat

80. Abese

81. Et-Tekwir

82. El-Infitar

83. El-Mutaffifin

84. El-Inshikâk

85. El-Buruxh

86. Et-Tarik

87. El-A'la

88. El-Gashijeh

89. El-Fexhr

90. El-Beled

91. Esh-Shems

92. El-Lejl

93. Ed-Duha

94. El-Inshirah

95. Et-Tin

96. El-'Alek

97. El-Kadr

98. El-Bejjineh

99. Ez-Zelzeleh

100. El-A'dijat

101. El-Karia'h

102. Et-Tekathur

103. El-Asr

104. El-Humeze

105. El-Fil

106. Kurejsh

107. El-Maun

108. El-Kewther

109. El-Kafirun

110. En-Nasr

111. El-Mesed

112. El-Ihlas

113. El-Felek

114. En-Nas