ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHMËSHIRSHMIT, MËSHIRPLOTIT                               "Robtë e të Gjithëmëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër Tokë dhe, kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen: "Paqe qoftë!"; (Sure "Furkan", ajeti 63)                "dhe ata që e kalojnë natën duke iu falur Zotit të tyre në sexhde dhe në këmbë;" (Sure "Furkan", ajeti 64)                "dhe ata që thonë: "O Zoti ynë, largoje prej nesh ndëshkimin e Xhehenemit, sepse, me të vërtetë, dënimi i tij është i përjetshëm; (Sure "Furkan", ajeti 65)                "e ai është vendbanim dhe vendstrehim i keq;" (Sure "Furkan", ajeti 66)                "dhe ata që, kur shpenzojnë, nuk janë as dorëshpuar, as dorështrënguar, por i përmbahen të mesmes;" (Sure "Furkan", ajeti 67)                "dhe ata që, pos Allahut, nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin njeri, gjë që Allahu e ka ndaluar, përveëse me të drejtë234 dhe që nuk bëjnë kurvëri. E kush i bën këto, do të marrë gjynahe." (Sure "Furkan", ajeti 68)                "Ndëshkimi do t'i dyfishohet në Ditën e Kiametit dhe ai do të qëndrojë përherë në këtë fatkeqësi i poshtëruar. (Sure "Furkan", ajeti 69)                "Përjashtim bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeriu të tillë Allahu ia ndërron veprat e këqija në të mira. Allahu është Falës e Mëshirëplotë." (Sure "Furkan", ajeti 70)                 "Ndërsa, ai që pendohet dhe bën vepra të mira, është i kthyer krejtësisht nga Allahu. (Sure "Furkan", ajeti 71)                "(Kështu janë) edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt e, kur kalojnë pranë kotësive, kalojnë me dinjitet;" (Sure "Furkan", ajeti 72)                "edhe ata, që, kur paralajmërohen nga shpalljet e Zotit të tyre, nuk bëhen as të shurdhër, as të verbër;" (Sure "Furkan", ajeti 73)                "edhe ata që thonë: "O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ë'është prehje për sytë tanë dhe bëna shembull për të mirët!". (Sure "Furkan", ajeti 74)                "Njerëz të tillë do të shpërblehen me Xhenet të lartë për durimin e tyre dhe do të mirëpriten e do të gjejnë paqe." (Sure "Furkan", ajeti 75)                "Aty do të qëndrojnë përherë; sa vendbanim dhe vendstrehim i mrekullueshëm që është ai!" (Sure "Furkan", ajeti 76)               

1. Sigla

2. Lutja e dites se pare

3. Lutja e dites se dyte

4. Lutja e dites se trete

5. Lutja e dites se katert

6. Lutja e dites se peste

7. Lutja e dites se gjashte

8. Lutja e dites se shtate

9. Lutja e dites se tete

10. Lutja e dites se nente

11. Lutja e dites se dhjete

12. Lutja e dites se njembedhjete

13. Lutja e dites se dymbedhjete

14. Lutja e dites se trembedhjete

15. Lutja e dites se katermbedhjete

16. Lutja e dites se pesembedhjete

17. Lutja e dites se gjashtembedhjete

18. Lutja e dites se shtatembedhjete

19. Lutja e dites se tetembedhjete

20. Lutja e dites se nentembedhjete

21. Lutja e dites se njezete

22. Lutja e dites se njezet e nje

23. Lutja e dites se njezet e dy

24. Lutja e dites se njezet e tre

25. Lutja e dites se njezet e kater

26. Lutja e dites se njezet e pese

27. Lutja e dites se njezet e gjashte

28. Lutja e dites se njezet e shtate

29. Lutja e dites se njezet e tete

30. Lutja e dites se njezet e nente

31. Lutja e dites se tridhjete

32. Lutja: O Zot me mbareso haxhin ne Shtepine Tende

33. Lutja: O I Larte o Madheshtor

34. Lutja: O zoti im jepu gezim banoreve te varreve

35. Lutja e zbukurimit

36. Lutja e zbukurimit (vazhdim)

37. Lutja e zbukurimit. (vazhdim)

38. Lutja O Ndihmuesi im

39. Lutja e Lamtumires se Ramazanit

40. Lutja e Lamtumires se Ramazanit (vazhdim)

41. Lutja e Lamtumires se Ramazanit (vazhdim)