ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHMËSHIRSHMIT, MËSHIRPLOTIT                               "Robtë e të Gjithëmëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër Tokë dhe, kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen: "Paqe qoftë!"; (Sure "Furkan", ajeti 63)                "dhe ata që e kalojnë natën duke iu falur Zotit të tyre në sexhde dhe në këmbë;" (Sure "Furkan", ajeti 64)                "dhe ata që thonë: "O Zoti ynë, largoje prej nesh ndëshkimin e Xhehenemit, sepse, me të vërtetë, dënimi i tij është i përjetshëm; (Sure "Furkan", ajeti 65)                "e ai është vendbanim dhe vendstrehim i keq;" (Sure "Furkan", ajeti 66)                "dhe ata që, kur shpenzojnë, nuk janë as dorëshpuar, as dorështrënguar, por i përmbahen të mesmes;" (Sure "Furkan", ajeti 67)                "dhe ata që, pos Allahut, nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin njeri, gjë që Allahu e ka ndaluar, përveëse me të drejtë234 dhe që nuk bëjnë kurvëri. E kush i bën këto, do të marrë gjynahe." (Sure "Furkan", ajeti 68)                "Ndëshkimi do t'i dyfishohet në Ditën e Kiametit dhe ai do të qëndrojë përherë në këtë fatkeqësi i poshtëruar. (Sure "Furkan", ajeti 69)                "Përjashtim bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeriu të tillë Allahu ia ndërron veprat e këqija në të mira. Allahu është Falës e Mëshirëplotë." (Sure "Furkan", ajeti 70)                 "Ndërsa, ai që pendohet dhe bën vepra të mira, është i kthyer krejtësisht nga Allahu. (Sure "Furkan", ajeti 71)                "(Kështu janë) edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt e, kur kalojnë pranë kotësive, kalojnë me dinjitet;" (Sure "Furkan", ajeti 72)                "edhe ata, që, kur paralajmërohen nga shpalljet e Zotit të tyre, nuk bëhen as të shurdhër, as të verbër;" (Sure "Furkan", ajeti 73)                "edhe ata që thonë: "O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ë'është prehje për sytë tanë dhe bëna shembull për të mirët!". (Sure "Furkan", ajeti 74)                "Njerëz të tillë do të shpërblehen me Xhenet të lartë për durimin e tyre dhe do të mirëpriten e do të gjejnë paqe." (Sure "Furkan", ajeti 75)                "Aty do të qëndrojnë përherë; sa vendbanim dhe vendstrehim i mrekullueshëm që është ai!" (Sure "Furkan", ajeti 76)               

Te fundit

 • Aliu ne Kur'an

  Ajeteve të komentuara për Ehli Bejtin u shtohen shumë ajete të cilat sqarojnë përparësinë, pozitën, tiparet dalluese, moralin e bukur të prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (paqja qoftë mbi të!), si dhe domosdoshmërinë e bindjes ndaj tij. Ato janë të shumta dhe prelati i ummetit, Ibn Abbasi, i përshkruan ato me thënien e tij:

  Lexo me shume
 • Besimtari i vertete

  Besimtar i vërtetë është njeriu i sinqertë në fjalë, në vepër dhe në qëllime. (u thoni jnjerezve fjalë të mira) (O ju që keni besuar dhe vepruar vepra të mira) (Innema a'malu binijat) Besimtar i vërtetë është ai për të cilin krenohet njerëzia. Besimtar i vërtetë është ai që logjikon, arsyeton dhe nuk nxiton në fjalë, në vepra dhe në vendime. (këto janë argumente për njerëzit që arsyetojnë)

  Lexo me shume
 • ES SIRAAT (rruga)

  Fjala "siratun", rrugë, në Kur'anin e shenjtë përmendet 45 herë. Në të gjitha rastet ajo përmendet formën e emrit të prejardhur nga folja (masdarun). Kjo formë përmendje ka ardhur në Kur'an që të tregojë për një rrugë të veçantë të të menduarit, ndryshe nga rrugët e tjera. Kjo rrugë është Islami, i cili bazohet në adhurimin e Allahut të Vetëm e të Pashoq,

  Lexo me shume
 • Imam Aliu(PAQJA QOFTË MBI TË!) i Dashuri i Allahut

  Imam Aliu është i biri i Ebu Talibit dhe i Fatime bint Esed. Lindi në Qaben e shenjtë më 13 Rexhep, 30 vjet pas vitit të Elefantit. Kanë kaluar vite madje edhe shekuj ku mendimtarët, studiuesit dhe dijetarët kanë shkruar libra, kanë folur madje edhe i kanë thurur vargje figurës së imam Aliut (paqja qoftë mbi të!).

  Lexo me shume
 • Ali Ibn Ebi Talib, fituesi i cmimit më të madh ne histori

  A keni dëgjuar për kalorësin më të përkryer dhe për heroin e drejtësisë dhe të vërtetës? a keni dëgjuar për kalorësin e pranishëm në paqë e në luftë? A keni dëgtjaur për kalorësin më asket, më të përkorë dhe më të devotshëm? Ai është kalorësi i cili shkatërroi politeizmin dhe paganizmin. Është heroi që u përball me padrejtësinë dhe errësirën. Ai është Ali ibn Ebi Talib. A jemi në gjendje ta përshkrtuajmë këtë kalorës? Heroizmi i tij që përshkruhet në jetëshkrimine imamit (paqja qoftë mbi të!) na e tregon fare qartë pozitën e lartë të tij.

  Lexo me shume
 • Imam Hasan El Muxhteba (Paqja qoftë mbi të)

  Arritëm në mesin e muajit të begatë të Ramazanit. Kjo ditë është e zbukuruar me një festë të këndshme dhe gëzim të madh. Në ditën e 15 të muajit të bekuar të Ramazanit të vitit 3-të hixhrit, lindi djali i parë i imam Aliut dhe i zonjës Fatime Zahra. Nga kjo lindje u gëzua dhe u freskua edhe zemra e profetit Muhammedit paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!).

  Lexo me shume

     Kohet e faljesLutjet e diteve     Biblioteka e Shoqates Flladi

 • Pozita e gruas dhe roli i saj

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Ushtritë e arsyes dhe të injorancës

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Dashuria per Ehlibejtin

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Aromë borziloku nga toka e Kerbelasë

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Parimet e Imamiteve

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Perla nga Imam Aliu

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Aroma e luleve

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Fjale te vyera

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Imam Hyseini dhe ndodhia e ashurese

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Imam Mehdiu

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Kur'ani dhe Imam Hysejni

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Imam Xhafer Sadiku

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Mbulimi, lumturi jo fatkeqesi

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Njohje Islame

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Komentimi i persorur i Kur'anit - Xhuzi I

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Komentimi i persorur i Kur'anit - Xhuzi II

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Komentimi i persorur i Kur'anit - Xhuzi III

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Komentimi i persorur i Kur'anit - Xhuzi IV

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Morali Islam I

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Morali Islam II

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Permbledhja e jetes se Profetit (s.a.v.s) dhe Ehli Bejtit (a.s)

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Lartesimi i shpirtit

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Sahife Saxhadije

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Vendqendrimet e botes tjeter

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Tregime per njerezit e vertete

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Imam Aliu - Zeri i drejtesise njerezore (vol 1)

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Imam Aliu - Zeri i drejtesise njerezore (vol 2)

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Mesazhi i te drejtave

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote
 • Jurisprudenca sipas pese medh'hebeve(adhurimet)

  Per te lexuar kete liber klikoni ketuLibri i plote